Hero Image

Så växer parken fram

Byggnationen av den permanenta Jubileumsparken är planerad att börja i slutet av 2019 och ska ske i etapper till 2021, förutsatt att återstående politiska beslut tas.

Sedan 2014 har ett antal prototyper byggts i Frihamnen på platsen för Jubileumsparken. De är resultat av göteborgarnas idéer och önskemål som testats på plats i parken. Därför finns det redan idag i parken en välbesökt bastu och sötvattensbassäng, ett saltvattensbad, ett vattenkonstverk i form av en lekplats, en rollerderby-bana, en skateramp, möjlighet att låna böcker i ett bokbås och delta i seglar- och simskola med mera.

Göteborgarna är delaktiga i planering och byggnation

Aktiviteterna har skapats genom platsbyggnad – ett för Göteborg nytt sätt att stadsutveckla där göteborgarna är delaktiga i planeringen och använder området långt innan de första permanenta bostäderna i Frihamnen ska stå klara. En metod som används för att skapa delaktighet är så kallade Open calls där till exempel boende, besökare, föreningsaktiva, verksamheter bjuds in för att delta i konkret byggande, samtal, planering och vidareutveckling av området. Sedan 2014 har nio Open calls arrangerats i Jubileumsparken.

Jubileumsparken invigs år 2021

Exakt hur Jubileumsparken kommer att se ut när den invigs på 400-årsdagen, den 4 juni 2021, är ännu inte klart men utgångspunkten är att parken ska omfatta cirka 3 hektar (30 000 kvm) permanent park.

Tre upphandlade konsultgrupper har i uppdrag att gestalta och projektera den del av Jubileumsparken som ska vara klar till 2021. Deras förslag till utformning och utveckling av Jubileumsparken ligger till grund för det fortsatta arbetet.

En grön park med ett blått hjärta

Parkens hjärta är redan idag, och ska fortsatt vara, i och vid hamnbassängen som ska omges av gröna ytor som ut­vecklas utifrån Frihamnens hamnlandskap. Parken ska bidra med ekosystemtjänster i form av dagvattenhante­ring och ökad grönska för hela Frihamnen och den ska bestå av delar som är mer respektive mindre planerade, liksom varma inomhusrum och öppna utomhusplatser.

Även efter 2021 kommer Jubileumsparken fortsätta att växa. Det är i dagsläget svårt att ange parkens slutgiltiga utbredning och utformning men ett riktmärke är att den totalt ska omfatta cirka 8-10 hektar (80 000-100 000 kvm) år 2035.

Jubileumsparken utvecklas i samverkan mellan Älvstranden Utveckling, stadsbyggnadskontoret och park- och naturförvaltningen och är en del av jubileumssatsningarna inför stadens 400-årsjubileum år 2021. Parken är och ska vara en ”allmötesplats” präglad av biologisk mångfald och närhet till vattnet. Den är i ständig utveckling och gör avtryck för framtiden. Den skapas i öppen dialog och samverkan, som en del av Älvstaden.