Hero Image

Jubileumsparken i framtiden

Tre konsultgrupper har i uppdrag att gestalta den del av Jubileumsparken i Frihamnen som ska vara klar till 2021. I april 2016 startade de arbetet och de första förslagen presenterades i början av juli 2016 och under Kulturkalaset 2016. De slutgiltiga förslagen till utformning presenterades på Bokmässan 22 september och på plats i Frihamnen 23 september.

Exakt hur Jubileumsparken kommer att se ut när den invigs på 400-årsdagen, den 4 juni 2021, vet vi ännu inte men målet är att den ska vara en mötesplats för alla, präglad av biologisk mångfald och med närhet till vattnet.

Den blir ett centralt placerat rum som omfattande ett ca 3 ha (30 000 kvm) stort område. Byggnationen är planerad att börja under 2018 och den sker i etapper; 2018 ska kopplingen till stadsdelen Kville vara klar och 2021 området kring den inre hamnbassängen. Denna tidplan är beroende av att detaljplanen för Frihamnen etapp 1 är antagen och alla beslut om finansiering är tagna.

Även efter 2021 kommer Jubileumsparken fortsätta att växa. Det är i dagsläget svårt att specificera parkens slutgiltiga utbredning i detalj men ett riktmärke är att den totalt ska omfatta ett ca 8 ha (80 000 kvm) år 2035.

Om konsultgrupperna:

Topotek1 och Landskapsgruppen

Ett team med stor erfarenhet av att arbeta med hybrider av urbana rum och parker. Topotek1 har god kunskap i skärningspunkten mellan landskap, bebyggelse och relationell plats och program, illustrerat i projekt som Superkilen i Köpenhamn. Landskapsgruppen erbjuder bra lokal kännedom och projekteringskunnande. I anbudet prioriterades mötet med vattnet och den blå parken som ses som en viktig och betydande del i Jubileumsparkens program till 2021.

Atelier Le Balto och Mareld

Ett mycket brett team som har både lokalkunskap och spetskompetens inom landskapsarkitektur och urbana omvandlingar. Teamet har stor erfarenhet av att arbeta med urban grönska och den postindustriella miljön som ett gestaltningsredskap. Teamet stärks av Recetas Urbanas mångåriga kunskap av att arbeta med konkreta deltagandeprocesser bortom det språkliga och Vancouver Citylab erbjuder kunskap om att arbeta med öppna processer.

Spridd, Lovely Landskap och Studio Elin Strand

Ett team med stor erfarenhet av att arbeta nära befintliga och kommande miljöer, samt att koppla samman parkens innehåll och genomförandeprocesser. Med erfarenheter från att arbeta med feministisk stadsplanering och sociala program har de möjlighet att öppna fortsatta processer. I anbudet prioriterades skapandet av en plats för hela staden i relation till det omkringliggande landskapet och bebyggelsen med särskild fokus på parkens organisation och institution.