Post Thumbnail

Backaplan i förvandling – en helt ny stadsdel

2018-11-28

En stor förändring väntar Backaplan. Ett program för Backaplan har nyligen varit ute på samråd. 

Backaplan är ett industri- och handelsområde utbyggt på 1960-talet, och är bland göteborgarna känt som en viktig handelsplats. Idag finns stora avstånd mellan husen, många parkeringsplatser, stora asfalterade ytor och knappast inget utrymme för boende eller skolor.

När hela Backaplan är färdigbyggt kommer det vara en helt ny stadsdel, med såväl cityhandel, kulturhus, skolor, äldreboende, idrottshall, 7 000 nya bostäder och flera parker bland annat.

Programförslaget för Backaplan har varit ute på samråd under september – oktober. Totalt kom det in 37 svar under samrådstiden, från bland annat kommunala, statliga och regionala instanser. Även fastighetsägare och privatpersoner har svarat.

Programarbetet har varit ”pilot” för att konkretisera Vision Älvstaden och tillämpa de stadsbyggnadskvaliteter som har definierats för Älvstaden.

– Vi har tagit fram övergripande förutsättningar, värden och strategier för utvecklingen av Backaplan till en attraktiv blandstad, säger Karin Slättberg, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Det handlar bland annat om ljus- och solförhållanden på gårdar och gator, tillräckligt stor grönyta per person för lek och rekreation, lämplig fördelning av andelen verksamheter och andra miljörelaterade kvaliteter.

– Tanken är att det ska var enkelt att leva hållbart med närhet till service, skolor, handel och parker, fortsätter Karin Slättberg.

Programmet har efter samrådstiden bearbetats och justerat efter de synpunkter som kommit in. Bland annat har man minskat bredden på gator för att få plats med mer kvartersmark och parker. Även antalet bostäder har ökat.

 

Vill ni höra mer om programförslaget så kom till Älvrummet den 5 december kl 17.30 då Karin Slättberg berättar mer om programarbetet och framtidens vision för Backaplan.

 

Bild: White Arkitekter