Post Thumbnail

Backaplan i förvandling – en helt ny stadsdel

2018-08-30

En stor förändring väntar Backaplan. Ett kvadratkilometer stort område som idag mest består av handel och verksamheter med stora asfalterade ytor, är tänkt att förvandlas till en helt ny stadsdel, en grön blandstad med kvartersstruktur, cityhandel, kulturhus, skolor, äldreboende, idrottshall, 7 000 nya bostäder och flera parker bland annat. Nyligen fattade byggnadsnämnden beslut om att programmet för Backaplan ska gå ut på samråd under tiden 5 september till 16 oktober.

Programarbetet har tagits fram i bred samverkan med kommunala förvaltningar, fastighetsägare och verksamma på platsen. Arbetet har pågått i drygt ett år och man har jobbat mycket med att uppfylla Göteborgs Stads strategiska mål och omsätta Vision Älvstaden till konkreta stadsbyggnadskvaliteter, såsom täthet, grönyta, social service, mobilitet etc.

Utvecklingen av Backaplan kommer att ske etappvis över en relativt lång period, ca 15-20 år, men redan inom ett par år kommer förvandlingen att synas. Backaplan är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt.