Post Thumbnail

Första idéskisserna inlämnade för gestaltning av process och rum för Jubileumsparken i Frihamnen

2016-07-08

Det tre konsultgrupperna – Topotek1 med bland andra Landskapsgruppen, Mareld med bland andra Atelier Le Balto samt Spridd med bland andra Lovely Landskap och Studio Elin Strand – har nu lämnat in de första idéskisserna för gestaltning av process och rum för Jubileumsparken i Frihamnen. 

Topotek1 – Landskapsgruppen vill skapa en storskalig, robust park som är värdig sitt namn. De föreslår ett koncept där bassängen görs badbar genom naturlig rening i ett brett grönt parkstråk längs den västra sidan. Den inre, östra sidan av parken, ser de som en flexibel yta som kan byggas om efter behov med en tydlig koppling till Kajskjul 113, som utgör ett väderskyddat rum i parken.

Marled – Atelier le Balto vill koppla parken till grönstrukturen i Frihamnen och Göteborg i stort med fokus på bland annat området vid Kvillebäckens utlopp. De föreslår en tydlig utbyggnadsstrategi från 2016 och fram till 2021, med möjlighet att tidigt skapa en plantskola och rena marken. De vill lyfta fram befintligt växt- och djurliv och att ta tillvara ekosystemens tjänster.

Spridd – Lovely Landskap – Studio Elin Strand lyfter fram vikten av starka fysiska kopplingar till resten av staden för integration. De föreslår ett tydligt rum som omsluter parken med förbindelser i olika plan, bland annat genom en tunnel längs Kvillebäcken och en cykelbro till Kville. Köket som mötesplats är ett återkommande tema i gestaltningen.

En utvärderingsgrupp, bestående av representanter för projektets ledning vid park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling AB, kommer nu att ge synpunkter till konsultgrupperna inför deras fortsatta arbete.

De slutgiltiga gestaltningsförslagen presenteras den 22 september under Göteborgs Stadstriennal på Bokmässan och på plats i Frihamnen 23 september. Därefter kommer projektledningen att förhandla med en eller flera av konsultgrupperna om vidare uppdrag för att utveckla och projektera förslagen. Byggnation är planerad att starta hösten 2017 och målsättningen är att en mindre del av Jubileumsparken ska stå klar redan till 2018.

Idéskisserna till Jubileumsparken finns att se under Göteborgs kulturkalas 16-21 augusti i jubileumspaviljongen vid Stora Teatern. Amelie Sandow, projektledare för Jubileumsparken etapp 2021, är på plats för att svara på frågor och prata med besökare den 17, 18 och 19 augusti kl. 15.00–15.30.

Redan idag finns en bastu, flytande utomhusbassäng, seglarskola, simskola, sandstrand, ett vattenkonstverk i form av en lekplats, rollerderby-bana och odlingsbäddar i parken.

Jubileumsparken är ett resultat av göteborgarnas önskemål om en grönare stad samt mötesplatser vid vattnet inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 och byggandet av Älvstaden. En första etapp av parken, som omfattar ca 30 000 kvadratmeter kring och i hamnbassängen, ska vara klar till jubileet. Därefter ska parken fortsätta utvecklas under många år med hjälp av göteborgarna.