Post Thumbnail

Idéerna för centrala Lindholmen utvärderade

2017-04-03

Nya kontor, bostäder och mötesplatser. Allt kan rymmas i det växande området runt Lindholmen Science Park och Chalmers campus på Lindholmen. Arkitektteamens förslag för området har nu utvärderats och detaljplanearbetet väntas komma igång under 2018.

Under 2016 inledde fastighetsägarna i området, Älvstranden Utveckling och Chalmersfastigheter, en förstudie inför kommande detaljplanearbete genom så kallade parallella uppdrag. Fyra arkitektteam fick i uppdrag att ta fram förslag på ny struktur för området och idéerna presenterades i december.

De parallella uppdragen för centrala Lindholmen har nu avslutats och bedömningsgruppen, med representanter från bl a Chalmers, Lindholmen Science Park, Göteborgs Stad och fastighetsägarna, har färdigställt sin utvärdering.

– Vi har haft förmånen att utvärdera fyra bra men sinsemellan olika förslag, med många goda idéer som kommer tas med i det fortsatta arbetet, säger Marie Löwkrantz, projektledare på Älvstranden Utveckling. Den samlade bedömningen är dock att team Henning Larsen presenterar den starkaste strukturen att arbeta vidare med. Huvudgreppet är tydligt och visar på en stor flexibilitet.

Beställarna Älvstranden Utveckling och Chalmersfastigheter kommer nu i samverkan med Stadsbyggnadskontoret arbeta vidare med team Henning Larsen för att utveckla förslaget och anpassa det efter beställarnas behov. I den fortsatta processen kan även delar av övriga förslag lyftas in eller bearbetas vidare. En sammanfattande rapport över de parallella uppdragen beräknas klar under april månad.

Nästa steg i arbetet med centrala Lindholmen blir att ta fram ett underlag för ansökan om planbesked. Därefter fortsätter processen med diverse förstudier. Under 2017 ska en struktur för hela området ligga färdig som underlag för kommande detaljplanearbete där planen är att starta upp 2018.

Läs mer om de parallella uppdragen här