Post Thumbnail

Jubileumsparken till år 2021 och framöver – en plats för alla, präglad av badkultur och grönska

2016-09-26

Under Göteborgs Stadstriennal på Bokmässan den 22 september samt på plats i Jubileumsparken 23 september presenterades förslagen till hur Jubileumsparken kan fortsätta att växa fram i Frihamnen. Badbar hamnbassäng, grönska och en mötesplats för alla var några av hörnstenarna i förslagen till den framtida parken, som nu kommer att bearbetas av Göteborgs Stad.

De tre teamen, som har arbetat med att ta fram förslag till hur parken kan fortsätta växa fram till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021 och framöver, presenterade arbetsmetoder och idéer för hur parken kan fyllas med upplevelser, kultur och grönska och bli en mötesplats i ständig förändring präglad av närheten till vattnet.

En plats för alla präglad av vattnet

Atelier Le Balto och Mareld vill stegvis omvandla dagens postindustriella hamnmiljö till en modern park med koppling till grönstrukturen i Göteborg genom att arbeta både med befintlig och ny urban grönska. De föreslår ett parklandskap med nya våtmarker, trädplantering och nedsänkta trädgårdar som binder samman befintliga prototyper, som poolen och bastun, med nya tillägg som gångstråk, utsiktsplatser och platser för urban lek.

Topotek1 och Landskapsgruppen fokuserar sitt förslag på parkens möte med vattnet och på en fortsatt dynamisk organisering av parken. De vill skapa en park värdig sitt namn och föreslår att hela hamnbassängen görs badbar genom naturlig rening med hjälp av växter. I förslaget är badkultur även fortsättningsvis en betydande del i Jubileumsparkens program både under sommar- och vintertid.

Spridd, Lovely Landskap och Studio Elin Strand prioriterar, med utgångspunkt i feministisk stadsplanering och integration, skapandet av en så kallad kretsloppspark för hela staden i nära relation till det omkringliggande samhället. De har särskilt fokus på parkens funktion för skolor, besökare, boende och verksamma samt lyfter fram köket som en viktig mötesplats och återkommande tema i utformningen av parken.

Bilder på förslagen till gestaltning av parken finns på mynewsdesk.com/se/aelvstaden.

Fortsatt dialog med Göteborgarna

De tre teamens förslag kan likställas med tävlingsförslag. De ska nu bearbetas till stadens gemensamma förslag, som kommer att innehålla relevanta delar från de tre förslagen. Därefter inleder teamen sitt arbete med specifika utredningar, test på plats och detaljerat gestaltnings- och projekteringsarbete.

Jubileumsparken har vuxit fram i dialog och genom nya samverkansformer inom arbetet med Vision Älvstaden, planeringen av Göteborgs 400-årsjubileum och så kallade Open Calls i platsbyggnad. Dialog och öppenhet ska prägla även det fortsatta arbetet. Allt ifrån att bearbeta de tre förslagen till ett gemensamt förslag, till att testa och sedan bygga parken.

Byggnation av etapp ett av Jubileumsparken är planerad att starta under hösten 2017 och den etappen ska stå klar till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. Därefter ska parken fortsätta utvecklas under många år med hjälp av göteborgarna som en del av Älvstaden.

Sedan 2014 har Göteborgs Stad genom dialog och samverkan provat olika aktiviteter på platsen för parken, för att kunna skapa en inkluderande, grön och dynamisk mötesplats nära vattnet. Det finns till exempel en välbesökt bastu och ett bad, en sandstrand, ett vattenkonstverk och lekplats, roller-derbybana, odlingsbäddar och i älven har Staden, i samarbete med den ideella organisationen Passalen, haft seglarskola.