Post Thumbnail

Vad händer i Gullbergsvass?

2018-11-28

En vanlig missuppfattning om Gullbergsvass är att ingenting händer. Och även om det stämmer att den kommande stadsutvecklingen av området ligger långt fram i tiden pågår det arbete redan nu.

I och runt om Gullbergsvassområdet pågår stora förändringar av bebyggelse och infrastruktur och det kommer att pågå de kommande åren. Västlänken, Region City, överdäckning av E45 är exempel på ett par av projekten. I samband med nedsänkningen av Götaleden och byggnation av Västlänken bygger Trafikverket ut ett nytt vägnät i och runt Gullbergsvass. Från 8 november i år har en ny koppling mellan Falutorgsmotet och Kruthusgatan öppnats upp och från och med 28 november öppnas en ny dragning av Gullbergsvassgatan med ny gång- och cykelväg och nya cirkulationsplatser. Gatunätet är temporärt under byggtiden men byggs med hög standard eftersom tidsperspektiven är långa och för att möjliggöra en eventuell fortsatt användning även efter att byggnationen är klar.

– Planeringen av den framtida permanenta bebyggelsen i Gullbergsvass påverkas redan nu av de pågående projekten i området som exempelvis överdäckningen av E45. Under tiden området planeras används befintliga fastigheter för både permanenta och temporära verksamheter som skapar liv och rörelse i området redan nu, säger Catharina Migell, Programledare för Gullbergsvass på Älvstranden Utveckling.

Projektledningen för Gullbergsvass arbetar vidare med idéer till planstruktur med utgångspunkt från den förstudie för Gullbergsvass som togs fram 2015.