Om Älvstaden

Älvstaden – Öppen för världen

Vision Älvstaden är basen och riktningen för hur Göteborg ska utvecklas. Älvstadsprojektet är en viktig del av det samlade Västsvenska paketet – som ska stärka och förstora hela regionen. Här är några av målbilderna för hur det framtida slutresultatet ska bli:

Älvstaden är öppen – in mot Göteborg och Västsverige – ut mot världen. Här möts det gamla och det nya, det redan kända och det okända. I staden finns utrymme för gemenskap och nya initiativ. Älvstaden är levande och öppen och på samma gång unik och egen.

I Älvstaden finns en atmosfär av värme och delaktighet. Området växer utifrån våra behov och önskningar. Älvstaden är inkluderande. Här finns mötesplatser för alla oavsett ålder och bakgrund. Barn, unga och vuxna möts, leker och lär av varandra. Samtidigt som den långsiktigt hållbara staden planeras, ges utrymme för tillfälliga lösningar mellan husen som gynnar mångfald och flexibilitet. Några finns här en kort period – andra blir kvar.

I Älvstaden är det nära till vattnet. Stränderna och kajerna lever. På älven passerar fartyg, färjor och fritidsbåtar förbi och stannar till ibland. Älvstaden är grön. God tillgång på förnyelsebar energi, attraktiv kollektivtrafik och sammanhängande gång- och cykelstråk gör det enklare att leva hållbart. Kajerna skyddar mot översvämning samtidigt som de låter oss komma närmare vattnet.

Älvstaden är tät. Här finns en stor blandning av mötesplatser och verksamheter. Älvstaden är dynamisk. Kulturen och näringslivet utvecklas sida vid sida och inspirerar varandra. Industristaden lockar fram det bästa hos det nya idé- och kunskapsintensiva Göteborg. Nya samarbeten ger extra skjuts åt utvecklingen av regionkärnan och lockar entreprenörer och investerare från hela världen. Älvstaden har internationell lyskraft.

Här nedan kan du ladda ned visionen i sin helhet som en pdf och läsa mer om Vision Älvstaden och dess strategier.

En stor och viktig del i förverkligandet av Älvstaden är Västsvenska paketet – som innehåller en rad storsatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Göteborgsregionen. Samarbetsparter i arbetet med paketet är Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Region Halland, Trafikverket och Västtrafik. Paketet ska vara genomfört år 2028 och innehåller bland annat Västlänken och den nya Hisingsbron. Läs mer om paketet och dess olika delprojekt här.

 

Kontakt
Ulrika Palmblad Gröön Stadsutvecklingschef, Älvstranden Utveckling 031-368 96 67 Ulrika.Palmblad@alvstranden.goteborg.se
Anders Svensson Projektchef Älvstaden, Stadsbyggnadskontoret 031-368 16 96 anders.svensson@sbk.goteborg.se