Markanvisningar

Hur får man en markanvisning i Älvstaden?
Alla markanvisningar hanteras via goteborg.se/markanvisning. Där kan du läsa mer om kommande och aktiva anvisningar. Det är även här man skickar in en anvisningsanmälan för ett intressant område.

2014 fick Göteborgs Stad sin nya markanvisningsprocess.
Inför planering av ny bebyggelse på stadens mark görs markanvisningar till olika intressenter. En markanvisning innebär en rätt för en intressent att under en viss tid och på vissa givna villkor, få förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande av ny bebyggelse inom visst markområde som staden äger.

Fastighetskontoret och Älvstranden Utveckling hanterar och annonserar numera sina markanvisningar via en gemensam portal. Det nya tillvägagångssättet arbetades fram utifrån ambitionen om att skapa en enklare, tydligare och en mer öppen markanvisningsprocess med ett ökat utrymme för mindre aktörer. För att stödja den gemensamma processen uppdateras även stadens markanvisningspolicy.

Frihamnen delprojekt 1 blev det första tillfälle som den samordnade anvisningsmodellen användes. Den konsortiebildningen gjordes i början av 2015 och är nu i full gång med planarbetet.