Hero Image

Planprocessen

Planprocessen börjar med en idé – oftast om att bygga något nytt. Idén kan komma från till exempel fastighetsägaren eller kommunen.

Ansökan om planbesked
Om idén påverkar befintlig detaljplan måste ansökan om planbesked göras.

Program inför detaljplan
Detaljplan behöver inte föregås av program, men om program upprättas ska det sammanhang som det aktuella området befinner sig i studeras.

Programsamråd
Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse. Slutredovisning görs i byggnadsnämnden.

Samråd – detaljplan
När eventuellt programsamråd har genomförts arbetas programmet om till ett konkret planförslag. Planen ställs ut för samråd och berörda får en möjlighet att tycka till om ett konkretare förslag.

Granskning – detaljplan
Efter samrådet upprättas en slutgiltig detaljplan som ställs ut för granskning i minst tre veckor.

Antagande
Efter eventuella mindre ändringar går planförslaget till byggnadsnämnden för antagande.

Laga kraft
Om planen inte överklagas, eller om överklagandet avslås vinner planen laga kraft och kan genomföras.

Läs mer på goteborg.se