Stadsutvecklingsmodell

Vision Älvstaden har formats i en öppen dialog med medborgare och experter inom stadsutveckling. Den är navet i vårt fortsatta dynamiska stadsutvecklingsarbete.

Helhetssyn är ledordet – eftersom en integrerad planering utgår från helheten före delarna. Bebyggelse, trafik, parker, service, aktiviteter och evenemang ska ses som delarna i det kompletta pussel som bidrar till stadens liv.

Stadsutveckling handlar om prioritering och kompromisser. Därför är det viktigt att vi tidigt fångar upp vilka förväntningar som finns på en viss plats. Först då finns en stabil grund för fortsatt lärande, dialog och samarbete.

Ett starkt politiskt och tjänstemannamässigt ledarskap med tydliga roller är också en viktig del i Göteborgs modell för stadsutveckling.

 

Modell för stadsutveckling

Visionen är navet
Visionen och strategierna är den värdegrund vi utgår från när vi utvecklar Älvstaden. Samtidigt innebär den dynamiska processen att visionen är öppen för förändring över tid, lärdomar från processen ska berika och utveckla visionen.

Helhetssyn
Bebyggelse, trafik, parker, service, aktiviteter och evenemang ska ses som delar i den helhet som bidrar till stadens liv. Alla delar är beroende av varandra. Det är viktigt att tidigt fånga vilka förväntningar som finns på en viss plats. Detta bör sedan ligga till grund för dialog och samarbete.

Lärande
I arbetet med Älvstaden ska vi använda oss av pilotprojekt. Nya lösningar och metoder ska provas och utvärderas. Kunskap ska föras tillbaka för att berika fortsätta processer och förfina våra metoder.

Samarbete
Det är många aktörer som är delaktiga i att utveckla vår stad. Det förutsätter att vi samarbetar. Ett strategiskt råd, där representanter från näringsliv, akademi och kommun ingår, kan följa arbetet och föra diskussioner kring hur visionen kan nås och samarbetsformerna utvecklas vidare.

Delaktighet
Delaktighet och öppenhet för initiativ ska prägla stadens processer. Lärdomarna från medborgarna om Älvstaden kan användas i det fortsatta arbetet. Delaktighet ökar förståelsen för staden, ger bättre lösningar och stärker förmågan att samarbeta.

Ledarskap
Genomförandet av visionen för Älvstaden kräver ett tydligt ledarskap. Arbetet ska organiseras med visionen och strategierna som utgångspunkt. Mandat ska fördelas på såväl politisk som tjänstemannanivå.