Våra delområden

Älvstaden ska ses som en helhet, men varje delområde har sina egna utmaningar och tillgångar. För att värna om varje delområdes karaktär och uttryck behöver områdena få möjlighet att utvecklas parallellt med olika förutsättningar och tidsplaner.

2022 rivs den uttjänta Götaälvbron och ersätts med en ny Hisingsbro – en gata i staden som leder över älven och binder samman älvstränderna. På goteborg.se kan du följa arbetet.

Älvstrandsmodellen är Göteborgs sätt att arbeta med stadsutveckling. Det viktigaste i Älvstrandsmodellen är samverkan mellan Staden, näringslivet och göteborgarna. Vi jobbar på olika sätt i olika projekt beroende på vad just den unika situationen kräver och vilka utmaningar vi står inför.

Konsortiemodellen innebär – som i det aktuella exemplet med Frihamnens första delprojekt – att ett antal aktörer går samman i ett konsortium för att gemensamt utveckla områdets planer för fastigheter, grönområden, verksamheter och infrastruktur.

Vi har i uppdrag av våra folkvalda politiker att vara med och bygga den goda staden med de tre hållbarhetsdimensionerna som ledstjärna. När visionen för Älvstaden ska genomföras förutsätter det en bred samverkan.

 Alvstadskartan