Hero Image

Backaplan

Backaplan – en plats i förändring

Backaplan ska utvecklas från handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd, grön och levande stadsmiljö. Området är en viktig pusselbit i att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Hjalmar Brantingsplatsen utvecklas som knutpunkt och blir även en inbjudande mötesplats. Omvandlingen pågår och området kommer att utvecklas etappvis under de närmaste 20 åren.

Läs mer på plan och byggprojekt på webben – stadsutvecklingsområde Backaplan

Kontakt
Camilla Lidholm Projektledare Backaplan, Fastighetskontoret 031-368 13 19 camilla.lidholm@fastighet.goteborg.se
Inger Bergström Projektledare, Stadsbyggnadskontoret inger.bergstrom@sbk.goteborg.se
Vad händer?

Se Struktur- och färdplan

Ett program för Backaplan har tagits fram under 2017/18 vilket blir en fördjupning av den struktur- och färdplan som togs fram 2015. Programmet går ut på samråd hösten 2018, 5 sept – 16 okt. Läs mer här.
Två detaljplaner är på gång: ”Gator inom Backaplan” (i antagandeskedet) och ”Handel med mera vid Backavägen (i granskningsskedet).

Info saknas

Dokument

Struktur- och färdplan Backaplan - februari 2015