Hero Image

Centralenområdet

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste stadsutvecklingsområden. I framtiden får trafiklederna en undanskymd roll i stadens nya entré – istället kommer göteborgare och besökare att mötas av en välkomnande stadsmiljö. Hela området präglas av en tät, blandad innerstadsmiljö med attraktiva stråk och platser, grönska och vatten. Det ska också fungera som regional knutpunkt.

Centralenområdet är en del av det stadsmässiga stråk som ska skapas över älven till Wieselgrensplatsen via Backaplan. Och mot Nya Gullbergsvass i norr. I dag dominerar trafiken, men här finns potential för ny bebyggelse, platser och stråk som kan bidra till stadens och regionens utveckling och till att områdets roll som välkomnande entré till stadens förstärks. Västlänkens station vid Centralen blir en ny stor satsning på kollektivtrafiksidan.

Inom 20 år kan det bli 2 000 bostäder, cirka 16 000 nya arbetstillfällen, utrymme för kultur, grönområden och ett rikt folkliv. Stadsbebyggelse med blandade funktioner är utgångspunkten. Kvarteren ska ha stadskvaliteter där gående prioriteras. Med attraktiva fasader, grönska och mötesplatser.

Stadsutvecklingsprogrammet för Centralområdet är vägledande. Syftet med programmet är att ge en samlad idé för utformningen av ny bebyggelse och offentliga platser. Eftersom utvecklingen av Centralområdet kommer pågå under flera årtionden revideras programmet efter hand. Första versionen kom ut i maj 2014 och den uppdaterade versionen blev klar i april 2016. Inkomna synpunkter, pågående dialog och mer detaljerad planering i området är saker som ligger som grund för det nya programmet.

För att visionen för Centralområdet ska bli verklighet krävs ett komplicerat samspel mellan trafiklösningar och stadsutvecklingsidéer. Den bit av Götaleden som täcks över är en liten del av det område som ska knyta ihop centralstationen med Gullbergsvass. Under våren går detaljplanen för överdäckningen ut på samråd och snart är det dags för markanvisning för de allra första fyra kvarteren.

I arbetet studeras dessutom vad som skulle vara optimala hushöjder och hur vi hanterar det blåsiga klimatet, lyckas skapa platser och miljöer man kan njuta av.

Här kan du läsa stadsutvecklingsprogrammet i sin helhet.

Kontakt
Åsa Huffmeier Utvecklingsledare, Fastighetskontoret 031-368 10 66 asa.huffmeier@fastighet.goteborg.se
Per-Anders Käll Projektledare, Fastighetskontoret 031- 368 10 78 per-anders.kall@fastighet.goteborg.se
Per Osvalds Projektledare Centralenområdet, Stadsbyggnadskontoret 031-368 18 51 per.osvalds@sbk.goteborg.se
Vad händer?

Centralenområdet är hjärtat i Göteborg och hela regionen. Området sträcker sig från Drottningtorget ner till Gullbergs strand. Detta är ett av Sveriges hetaste områden och varje dag passerar cirka 140 000 människor. Här ska en livfull och pulserande stadsdel växa fram med plats för 16 000 nya arbetsplatser och 2000 bostäder. Det blir möjligt att skapa gröna promenad- och cykelstråk ner till vattnet och längs med kajen och att krydda de nya kvarteren med spännande restauranger, kulturliv och caféer.

 

Övergripande för planeringen finns ett stadsutvecklingsprogrammet som redovisar vi de övergripande idéerna för områdets utveckling och möjligheterna för att Centralenområdet ska utvecklas med bebyggelse, platser och stråk. Den första versionen av stadsutvecklingsprogrammet blev klar i maj 2014. Inkomna synpunkter, pågående dialog och mer detaljerad planering i området ä saker som ligger som grund för det nya programmet. Inom området har flera separata detaljplaner påbörjats.

 

Centralenområdet kännetecknas av stora, komplexa och investeringstunga stadsbyggnadsprojekt med många inblandade aktörer. Utbyggnaden kommer att genomföras i flera etapper och över en lång tidsperiod – 15 – 20 år eller mer och innebära stor påverkan på det dagliga livet för göteborgarna.