Hero Image

Temporära bostäder

Vad?

Älvstranden Utveckling AB utvecklar bostäder med tillfälliga bygglov i maximalt 15 år. Bostäderna viks för tre grupper: studenter, företag i behov av bostäder för sina anställda och resterande för att täcka kommunens temporära behov.
Fördelningen bearbetas fortfarande. Knappt hälften av bostäderna går till studenter och resten delas fördelas där behovet är störst. Totalt rör det sig om cirka 1000 bostäder.

Varför?

Det behövs bostäder! Arbetet är en del av en strategi för effektiv markanvändning och att arbeta med stadsutveckling utifrån uppdraget att verka som testarena. Älvstranden Utveckling AB är markägare. Med det här projektet skapas förutsättningar för integration, samtidigt som Frihamnen blir en dynamisk stadsdel. Det ligger i linje med strategierna att temporärt aktivera platser omgående istället för att invänta permanent bebyggelse. Temporära bostäder byggs alltså inte istället för permanent bebyggelse i Frihamnen. Området gäller delar av Kvillepiren och vattnet i Lundbyhamnen – som ändå inte är aktuella för ny detaljplan förrän i samband med Frihamnens sista etapp. Det traditionella tillvägagångssättet hade varit att hyra ut marken för industriell eller företagsmässig verksamhet under 15 år. Lösningen blev en annan: Eftersom Frihamnen kommer att växa fram under lång tid är det en styrka att den del av området som ligger längst bort i planeringen av den permanenta bebyggelsen får liv under tiden.

Hur?

Området arrenderas ut till tre aktörer, vilket bidrar till att lindra ett angeläget bostadsbehov. Det är Brofred Bygg & Entreprenad AB, Tempohousing Scandinavia A/S och Udvikling Danmark A/S som genom upphandling tilldelats det tidsbestämda arrendet. Medföljande arkitekter är DinellJohansson, Arkitema och BIG. Älvstranden Utveckling AB investerar 70 miljoner kronor i infrastruktur. Byggherrarna som bygger bostäderna får betala ett arrende, som motsvarar den summan. Ytorna med bostäder kommer att knytas ihop med Jubileumsparken och ge liv åt området. Frihamnens Etapp 1 får ett större underlag till handel och service, vilket är en fördel med satsningen. De temporära bostäderna byggs på piren som ligger norr om Jubileumsparken, så parken påverkas inte direkt. Men runt de temporära bostäderna utvecklas också en utflykts- och aktivitetsplats med möjlighet till aktiviteter som odling. Det gör området till en besökspunkt för alla och gör att det blir fortsatt liv och rörelse även när Jubileumsparken ska bebyggas permanent. Temporära bostäder byggs med tillfälliga bygglov, som kan förlängas fem år i taget, men som längst i 15 år. De byggs för grupper i behov av tillfälligt boende, som då avstår besittningsskydd. Bostäderna för nyanlända är så kallade genomgångsbostäder. De som bor där får andrahandskontrakt i maximalt 5 år.

När?

Arbetet med projektet har gått fort. Under vårvintern 2017  har markförberedelser pågått. Under 2019 är förhoppningen att bostäderna ska vara på plats och inflyttade för alla tre grupperna. Det gäller även för de 288 flytande studentbostäderna i Lundbyhamnen, som dröjer längst eftersom det krävs en vattendom innan vi kan placera ut vad som kallas ”Urban Riggers” (se illustration).

Vad händer?

De temporära bostäderna får som längst bygglov under femton år och byggs i den femte och sista etappen av Frihamnen. Bostäderna viks för tre grupper; studenter, företag i behov av bostäder för sina anställda och resterande för att täcka kommunens temporära behov.

Totalt antal lägenheter är ca 1000.

Förhoppningen är att de temporära bostäderna är på plats under 2019. Under 2017 gjordes det markförberedande arbetet.