Hero Image

Bostäder med tidsbegränsat bygglov

Vad?

Älvstranden Utveckling har tecknat arrendeavtal som gäller till 2035 med byggaktörerna Tempohousing Scandinavia och Brofred Bygg och Entreprenad. Åttahundra lägenheter med tidsbegränsat bygglov för studenter, företag och allmänhet ska ligga på Kvillepiren i Frihamnen, inte långt från Jubileumsparken med allmänna badet och bastun. Eventuellt tillkommer flytande bostäder i området men där pågår ett utredningsarbete kring bottenförankring och lösning på det presenteras senare.

Varför?

Det behövs bostäder! Arbetet är en del av en strategi för effektiv markanvändning och att arbeta med stadsutveckling utifrån uppdraget att verka som testarena. Älvstranden Utveckling AB är markägare. Med det här projektet skapas förutsättningar för bostäder, samtidigt som Frihamnen blir en dynamisk stadsdel under planeringsstadiet. Det ligger i linje med strategierna att temporärt aktivera platser omgående istället för att invänta permanent bebyggelse. Dessa bostäder byggs alltså inte istället för permanent bebyggelse i Frihamnen. Området gäller delar av Kvillepiren och vattnet i Lundbyhamnen. Det traditionella tillvägagångssättet hade varit att hyra ut marken för industriell eller företagsmässig verksamhet under 15 år. Lösningen blev en annan: Eftersom Frihamnen kommer att växa fram under lång tid är det en styrka att den del av området som ligger längst bort i planeringen av den permanenta bebyggelsen får liv under tiden.

Hur?

Området arrenderas ut till tre aktörer, vilket bidrar till att lindra ett angeläget bostadsbehov. Det är Brofred Bygg & Entreprenad AB, Tempohousing Scandinavia A/S och Udvikling Danmark A/S som genom upphandling tilldelats det tidsbestämda arrendet. Medföljande arkitekter är DinellJohansson, Arkitema och BIG. Älvstranden Utveckling AB investerar 70 miljoner kronor i infrastruktur. Byggherrarna som bygger bostäderna får betala ett arrende, som motsvarar den summan. Ytorna med bostäder kommer att knytas ihop med Jubileumsparken och ge liv åt området. Frihamnens första utvecklingsetapper för permanent boende får ett större underlag till handel och service, vilket är en fördel med satsningen. De temporära bostäderna byggs på piren som ligger norr om Jubileumsparken, så parken påverkas inte direkt. Men runt dessa bostäder utvecklas också en utflykts- och aktivitetsplats med möjlighet till aktiviteter som odling. Det gör området till en besökspunkt för alla och gör att det blir fortsatt liv och rörelse även när Jubileumsparken ska bebyggas permanent. Bostäderna byggs med tidsbegränsat bygglov, som kan förlängas fem år i taget, men som längst i 15 år. De byggs för grupper i behov av tillfälligt boende, som då avstår besittningsskydd. De som bor där får andrahandskontrakt i maximalt 5 år.

När?

Byggstart är påbörjad och första inflytt beräknas ske i februari 2020.

Mer information samt intresseanmälan lämnas via webbplats waterfrontcabins.se

 

Älvstranden Utveckling fortsätter arbetet med att även få till stånd tillfälliga bostäder i vattnet i Frihamnen. Mark- och miljödomstolen har haft synpunkter på hur de flytande bostäderna ska förankras så att inte bottenmiljön påverkas. Byggherren arbetar på hur de flytande bostäderna ska förankras och en lösning kommer att presenteras senare.

 

 

 

Illustration: Brofred Bygg och Entreprenad