Hero Image

Lindholmshamnen

Det nya bostadsområdet på Lindholmen, Lindholmshamnen blir granne med Lindholmen Science Park. Ett konsortium har bildats med HSB, Peab, Riksbyggen, Skanska och Älvstranden Utveckling.

Planens ambition är att skapa tydliga kvarter och gaturum där Lindholmen och Götaverksområdet blir ett rikt och sammanhängande stadsområde. Den västra delen utgörs av fyra kvarter, ett torg med restaurang utefter Lindholmsbassängen, ett nord-sydligt smalt parkstråk samt en större kontors- och centrumbyggnad utmed Lindholmspiren. I den östra delen skapas ett kvarter och en park. Planen ger möjlighet till ett sextonvåningshus i kvarterets nordöstra hörn vilket kommer vara väl synligt från älven och från Södra Älvstranden och Göteborgs centrum.

Förslaget visar på ca 700 lägenheter i olika storlek. Omkring en tredjedel av dessa är tänkta som hyresrätter.

Dessutom planeras för lokalytor på sammanlagt 3 000 m², en förskola med plats för 4-6 avdelningar och vid kajkanten blir det en lunchrestaurang med tillhörande samlingslokal.

Under 2016 startade utbyggnaden av allmän plats och bygget av kvarteren. Helt klart beräknas området vara 2022.

Läs mer om Lindholmshamnen

Bilder
Kontakt
Thomas Nygren Projektchef Lindholmshamnen, Älvstranden Utveckling 031-368 96 21 thomas.nygren@alvstranden.goteborg.se
Vad händer?

Lindholmshamnen blir ett modernt, centralt och hållbart boende – granne med glittrande vatten och internationell kreativitet. Områdets spännande arkitektur kompletteras med parker, service och kajliv på klassisk varvsmark. Lindholmshamnen blir Lindholmens gröna lunga, fylld av parker, mötesplatser och liv mellan husen.

Detaljplanen antogs av Byggnadsnämnden den 17 december 2013. Efter ett överprövande av planen vann den laga kraft i december 2014. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5210.

Under 2016 startade utbyggnaden av allmän plats liksom bygget av kvarteren. Helt klart beräknas området vara 2022.