Hero Image

Masthuggskajen

 

Med Masthuggskajen växer Göteborgs stadskärna västerut och närmar sig vattnet. På så vis får Linné och Majorna en tydligare koppling till älven och en ny hållbar stadsdel formas med en blandning av stadspuls och lokalt liv.

Masthuggskajen utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC Property Development, Riksbyggen, Stena Fastigheter och Älvstranden Utveckling. Området är en del av Älvstaden och ingår i Göteborgsregionens tillväxtstrategi som syftar till att utveckla de centrala delarna av staden.

Området kommer att erbjuda levande gator och torg, 1200 – 1300 bostäder, 5000 – 6000 arbetsplatser och 140 000 – 150 000 kvm kontor, lokala verksamheter och kultur.

Målet är att ha en plan som vunnit laga kraft hösten/vintern 2017. Då kan vi börja bygga under 2018 och de första boende flytta in på nya Masthuggskajen 2019 eller 2020.

Läs mer på hemsidan för Masthuggskajen.

 

 

Kontakt
Rune Arnesen Projektchef, Älvstranden Utveckling AB 031-368 96 61 rune.arnesen@alvstranden.goteborg.se
Åsa Vernersson Projektledare, Älvstranden Utveckling AB 031- 368 96 40 asa.vernersson@alvstranden.goteborg.se
Vad händer?

Med Masthuggskajen kommer Göteborgs city att växa västerut och närma sig vattnet. Den nya stadsdelen läker staden genom att knyta samman området innanför Vallgraven och Haga med Masthugget och Majorna. Järntorget blir nu ett torg i city. Masthuggskajen kommer också knyta samman Linnéstaden med vattnet och i förlängningen koppla ihop den södra och norra älvstranden.

Under vintern och våren 2015/2016 pågick arbete med granskningshandlingar. Då uppdaterades handlingarna efter det samråd som genomfördes sommaren 2015. Hösten 2016 genomförs en granskningsfas då allmänheten fick ta del av ändrade handlingar och samrådsredogörelse. Dessa kommentarer och tillkommande utredningar arbetas nu med för att  gå ut till granskning våren 2017.
Senare under hösten sker framtagande av handlingar för godkännande i Byggnadsnämnden och därefter för antagande i Kommunfullmäktige. Enligt tidplanen kan ett antagande i Kommunfullmäktige komma under hösten 2017. Då kan byggstart ske 2018.